قوانین

چنانچه بازی شروع شده و تحت هر شرایطی لغو شود، تمامی پیشبینی ها نیز لغو می شوند مگر در قسمت قوانین چیز دیگری ذکر شده باشد
در صورتی که محل برگزاری بازی تغییر کند، شرطهایی که از قبل بسته شده اند معتبر باقی خواهند ماند
تمامی مسابقات باید در روز تعیین شده (زمان محلی) انجام شوند تا پیشبینی ثبت نتیجه شود
چنانچه بازی به تعویق انداخته شود یا به هر دلیلی لغو شود، پیشبینی نیز لغو می شود، مگر اینکه مسابقه مجددا برنامه ریزی شده و در همان روز انجام شود، یا در قسمت قوانین چیز دیگری ذکر شده باشد
 

پیشبینی ها


Match Bet (1,2) برنده بازی

(1 Set Winner ) برنده بازی ست اول

(2 Set Winner)  برنده بازی ست دوم

(Totals) تعداد امتیاز کل بازی

پیش بینی امتیاز سِت ها در پایان بازی می باشد

Total Numbers of Sets (best of 5)  مجموع ست ها