قوانین

:در هر یک از حالت های زیر، تمامی پیشبینی ها معتبر خواهند بود
 تغییر زمان یا روز بازی-
 تغییر محل برگزاری بازی-
 تغییر مکان برگزاری بازی از زمین سر باز به سالن سر پوشیده و یا بالعکس-
(تغییر زمین بازی  (قبل و یا در حین بازی- 
تاخیر در شروع بازی هیچ تاثیری بر پیشبینی ها نخواهد داشت، همچنین به تعویق انداختن بازی، تا زمانی که بازی از سر گرفته شده و به پایان برسد

پیشبینی ها

تای–برک (Tie-Break)
در واقع آخرین گیم سرنوشت ساز برای نتیجه ی یک ست در بازی تنیس است، در صورتی که نتیجه ۶-۶ یا ۶ گیم به ۶ گیم شده باشد, گیم تای–برک تا زمانی ادامه پیدا میکند که یک تنیسور بازی را با امتیاز ۷ پوینت، یا با اختلاف ۲ پوینت یا بیشتر ببرد. در صورتی که یکی از تنیسورها ۷ پوینت ببرد اما اختلاف ۲ پوینت یا بیشتر نباشد، بازی ادامه پیدا میکند تا این اختلاف به ۲ پوینت برسد. اولین تنیسوری که این اختلاف را ایجاد کند برنده ی گیم تای–برک و ست خواهد بود

ضریب بازی ( Match Bet 1,2)

 

برنده ی اولین پوینت (To Win First Point)
پیشبینی اینکه کدام تنیسور برنده ی اولین پوینت خواهد بود

برنده ی اولین گیم (To Win 1st Game)
پیشبینی اینکه کدام تنیسور برنده ی اولین گیم خواهد بود

  ا) اولین تنیسور که ۳ گیم را برنده شودst To Win 3 Games)
پیشبینی اینکه ابتدا کدام تنیسور سه گیم را برنده خواهد شد

اولین برک (First Break)
پیش بینی اینکه ابتدا کدام تنیسور تمام سرویسهای حریف خود را می برد یا در اصطلاح برک میکند. چنانچه برک در بازی رخ ندهد، شرطها لغو می شوند

مجموع پوینت های گیم (Game Total Points)