بعد از شارژ کاربری ، روی ضریب مورد نظر کلیک کنید

مبلغ شرط را به تومان وارد کنید و ثبت کنید

بت شما در قسمت سوابق شرط ثبت خواهد شد 

سوابق شرط زیر پروفایل شما قرار دارد