casino

حداقل سن برای شرکت در بازیهای کازینو 20 سال میباشد

 تمام بازی های کازینو از سوی مقامات تایید شده و محافظ به هر گونه هک میباشد. همه ی شرط های بسته شده در کازینوی زنده  بر روی سرور ارايه کنندگان آن قرار میگیرد و از هر گونه تقلبی جلو گیری میشود

کلیک کنید
icon.png

چگونگی بازی تخته نرد

کلیک کنید

چگونگی بازی کراش