Over Under Betting بالا و پایین

این نوع پیشبینی وابسته به تعداد گلهای بازیه و به شما شانس برد 50؛50 رو میده

Over 2,5 Goal بالای 2.5 گل

 • اگه بازی 3 گل داشته یا بیشتر از 3 گل, شما برنده اید

 • اگه بازی 0, 1 یا 2 گل داشته باشه, شما بازنده اید

 

Under 2,5 Goal پایین 2.5 گل

 • اگه بازی 1 یا 2 گل داشته باشه, شما برنده اید

 • اگه بازی 3 گل داشته یا بیشتر از 3 گل, شما بازنده اید

  

Over 2 Goal بالای 2 گل  

 • اگه بازی 3 گل یا بیشتر از 3 گل داشته باشه, شما برنده اید

 • اگه مجموع گلهای بازی 2 گل باشه, بت شما فسخ و پولتون به حسابه کاربریتون بر میگرده

 • اگه بازی0 یا 1 گل داشته باشه, شما بازنده اید

 

Under 2 Goal پایین 2 گل

 • اگه بازی 0 یا 1 گل داشته باشه, شما برنده اید

 • اگه مجموع گلهای بازی 2 گل باشه, بت شما فسخ و پولتون به حسابه کاربریتون بر میگرده

 • اگه بازی 3 گل یا بیشتر از 3 گل داشته باشه, شما بازنده اید

 

Over 2,25 Goal بالای 2.25 گل

 • اگه بازی 3 گل یا بیشتر از 3 گل داشته باشه, شما برنده اید

 • اگه بازی 2 گل داشته باشه, شما نصف باختید

 • اگه بازی 0 یا 1 گل داشته باشه ,شما بازنده اید 

 

Over 2,75 Goal بالای 2.75 گل

 • اگه بازی 4 گل یا بیشتر از 4 گل داشته باشه, شما برنده اید

 • اگه بازی 3 گل داشته باشه, شما نصف میبرید

 • اگه بازی 2 گل یا کمتر داشته باشه, شما بازنده اید

 

Under 2,25 Goal پایین 2.25 گل

 • اگه بازی 0 یا 1 گل داشته باشه, شما برنده اید

 • اگه بازی 2 گل داشته باشه, شما نصف میبرید

 • اگه بازی 3 گل یا بیشتر از 3 گل داشته باشه, شما بازنده اید

 

Under 2,75 Goal پایین 2.75 گل

 • اگه بازی 2 گل یا کمتر داشته باشه, شما برنده اید

 • اگه بازی 3 گل داشته باشه, شما نصف باختید

 • اگه بازی 4 گل یا بیشتر از 4 گل داشته باشه, شما بازنده اید

80ae63_40714a7a0cfd489a88e1183556167b65_