آیا هر دو تیم گل میزنند

این مارکت دارای دو گزینه میباشد

GG                                                   هر دو تیم گل میزنند

NG       یکی از تیم ها گل میزند یا  هیچ کدام گل نمیزنند