آیا هر دو تیم گل میزنند

این مارکت دارای دو گزینه میباشد

GG                                                   هر دو تیم گل میزنند

NG       یکی از تیم ها گل میزند یا  هیچ کدام گل نمیزنند

telegram @irbet365                         IRBET © 2017 All rights reserved